Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 25.05.2018 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu

zawiadamia

że zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Banku

zwołuje

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU

w dniu 25.05.2018 r. (piątek)

o godz. 1400 lub w drugim terminie o godz. 1430

w Sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 15/17 I piętro (stary budynek)

Dla porządku nadmieniamy, że celem zapoznania się z aktualnym stanem gospodarki Banku wyłożone będą do wglądu w dniu Zebrania Przedstawicieli w sekretariacie Centrali Banku w Radomiu przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 w godz. 800 – 1200 następujące materiały:

  • protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
  • roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;
  • projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli;
  • sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

PORZĄDEK OBRAD

1.

Otwarcie obrad.

2.

Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3.

Przyjęcie porządku i Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.

4.

Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej, wyborczej oraz Komisji ds. odpowiedniości.

5.

Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z 19.01.2018 roku.

6.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2017 roku wraz z informacją o realizacji wniosków polustracyjnych.
8. Sprawozdanie finansowe Banku za 2017 rok.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2017 roku.
10. Kierunki działalności Banku na 2018 rok.
11. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku kadencji na lata 2018-2022.

12.

Dyskusja.

13.

Podjęcie uchwał w sprawach:

- Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 roku.

- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok.

- Oceny odpowiedniości i niezależności Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej za 2017 rok.

- Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2017 roku.

- Kierunków działalności Banku w 2018 roku.

- Podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2017 rok.

- Podziału zysku z lat ubiegłych.

- Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2017 roku.

- Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągać Zarząd Banku w 2018 roku. 

- Wypowiedzenia przez Bank umowy zrzeszenia zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie.

- Zawarcia przez Bank umowy o zrzeszeniu się z bankiem zrzeszającym - Polskim Bankiem Apeksowym S.A.

- Wypowiedzenia przez Bank członkostwa w Izbie Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

- Przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości i niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2018-2022.

14.

Wybory członków do Rady Nadzorczej BSR Radom.

15. Podjęcie uchwały w sprawie składu Rady Nadzorczej kadencji na lata 2018-2022.
16. Wolne wnioski.

17.

Zakończenie obrad.

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl