• -

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu to bank z polskim kapitałem i tradycją.

Wśród lokalnej społeczności zdobył ugruntowaną pozycję jako wiarygodny partner finansowy oferujący szeroką gamę nowoczesnych produktów i usług.

 

HISTORIA BANKU

______________________________________

JUBILEUSZ 60-LECIA BANKU

w.

RADA NADZORCZA

______________________________________

ZARZĄD BANKU

______________________________________

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UJAWNIANIU

OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

KRS BANKU

KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW BANKU

KOMUNIKAT

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu zawarł umowę zrzeszenia z BPS S.A. z siedzibą  w Warszawie, ul. Grzybowska 81  oraz przystąpił do Spółdzielni  Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z dniem  01.07.2020r.

Polityka przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu

STATUT

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl