RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA

 

Szanowni Klienci,

informujemy, że zgodnie z art. 75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) istnieje możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia jeżeli Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu.

Bank umożliwia restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy.

Bank ma prawo do wystąpienia o przedstawienie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy.

Restrukturyzacja dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcę.

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl