Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe

 

Dopasuj Konto do Swoich indywidualnych potrzeb:

 

eKonto - to wielofunkcyjne i nowoczesne konto dla klientów, którzy większość operacji bankowych dokonują sami. Skierowane jest do osób pełnoletnich, które w dniu podpisania umowy o prowadzenie eKonta nie ukończyły 35 lat.

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł za aktywację bankowości internetowej,
 • 0 zł za krajowe przelewy przez internet,
 • 0 zł za  wydanie i wznowienie karty debetowej,
 • 0 zł za użytkowanie karty debetowej jeżeli w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 -tego dnia danego miesiąca włącznie dokonasz płatności powyżej 500 zł; w innym przypadku opłata wynosi tylko 8 zł miesięcznie),
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Grupy BPS i innych wskazanych.

Konto Prestiż – to konto dla osób z większymi wymaganiami, ceniących sobie czas i wygodę. Konto Prestiż gwarantuje:

 • bezpłatną aktywację i dostęp do bankowości internetowej
 • bezpłatne wydanie karty debetowej Visa Classic Debetowa
 • możliwość lokowania środków na 12 m-cznej lokacie „Standard Prestiż” z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Konto Senior – rachunek dla Klientów, którzy ukończyli 60 rok życia lub nabyli prawa emerytalne.

 

Konto Student – rachunek dla młodych osób, które rozpoczęły naukę w szkole wyższej lub policealnej przed ukończeniem 25 roku życia. Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł!

 

Konto Junior – rachunek dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Daje możliwość bezpiecznego wprowadzenia dziecka w świat finansów i umożliwia korzystanie karty debetowej. Wygodne kieszonkowe.

 

Konto Standard – tradycyjne konto oszczędnościowo - rozliczeniowe, dla osób które preferują obsługę w placówce banku.

 

drukuj (Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe)

Rachunek oszczędnościowy

 

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE EFEKT to alternatywa wobec tradycyjnych lokat oszczędnościowych. „Konto Efekt” skierowane jest dla osób ceniących sobie swobodę dysponowania środkami przy jednoczesnym ich oprocentowaniu. Wystarczy 50 zł aby Twoje pieniądze zaczęły pracować na Ciebie!

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszą wypłatę/ przelew z konta w danym okresie rozliczeniowym*
 • wypłaty z konta bez utraty naliczonych odsetek
 • kwartalna kapitalizacja odsetek

*Okres rozliczeniowy liczony jest od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie. Prowizja za kolejne wypłaty/ przelewy z konta wynosi od kwoty wypłaty/ przelewu 0,25% min. 5 zł.

 

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Bank zgodnie z art. 56a ust. 1 Prawa Bankowego informuje o możliwości wydania przez Posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 Prawo Bankowe:

Art. 56

 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
 6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza

Zgodnie z art. 57 Ustawy Prawo Bankowe powyższy zapis nie dotyczy rachunków wspólnych.

W celu złożenia dyspozycji zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu.

Poniżej Wzór DYSPOZYCJI POSIADACZA RACHUNKU W SPRAWIE BANKOWEGO ZAPISU NA WYPADEK ŚMIERCI.

System bankowości internetowej

System Bankowości Internetowej eBankNet umożliwia:

 • wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
 • sprawne dokonywanie operacji bankowych bez konieczności wizyty w placówce Banku;
 • bezpieczeństwo;
 • niższe koszty realizacji przelewów;
 • autoryzacja transakcji za pomocą kodów SMS lub listy haseł jednorazowych;
 • prosta i intuicyjna nawigacja

System eBankNet pozwala m.in. na:

 • przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach bankowych;
 • generowanie historii rachunków za wybrany okres;
 • składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w złotych polskich;
 • składanie dyspozycji dotyczących przelewów w obrocie dewizowym;
 • realizację zleceń stałych;
 • tworzenie definicji (szablonów) przelewów;
 • zakładanie oraz likwidowanie lokat terminowych ze środków znajdujących się na rachunkach posiadacza rachunku w banku;
 • tworzenie bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje;
 • podgląd blokad kartowych;
 • zdefiniowanie identyfikatorów dla kilku użytkowników i ustalenie dla każdego z nich zakresu indywidualnych uprawnień do rachunku bankowego;
 • logowanie do systemu przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła;
 • autoryzacje transakcji przy pomocy: kodów sms, listy haseł jednorazowych lub hasła do systemu;
 • doładowania telefonów.

Uwaga! Nie ujawniaj nikomu swoich haseł jednorazowych! Nie korzystaj z niezaufanego sprzętu komputerowego!

Od dnia 14.01.2022r. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu wprowadził zmiany w „Tabeli oprocentowania produktów depozytowych”, które dotyczą  terminowej lokaty oszczędnościowej „Standard Plus” dla osób fizycznych.

Wysokość obowiązującego oprocentowania dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bsr.com.pl.

.

KREDYTY GOTÓWKOWE

Kredyt gotówkowy, kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

KREDYT MIESZKANIOWY

Okres i cel kredytowania:

 • do 15 lat – na zakup działki budowlanej;
 • do 25 lat – m.in. na: budowę, dokończenie budowy lub remont i modernizację domu/ lokalu mieszkalnego ; nabycie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego; zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, itp.

Minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kosztorysowej inwestycji lub cenie nabycia nieruchomości wynosi 20%.

Możliwość karencji w spłacie kapitału – do 24 miesięcy.

Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000,- zł.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej nieruchomości lub kosztu realizacji przedsięwzięcia.

Oprocentowanie: ustalane w oparciu o WIBOR 3M +  marża Banku.

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY

Kredyt udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków.

Okres kredytowania wynosi od 1 roku do 15 lat.

Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000,- zł.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy.

Oprocentowanie: ustalane w oparciu o WIBOR 3M +  marża Banku.

KREDYT KONSOLIDACYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTEKĄ

Spłacasz kilka kredytów w różnych bankach? Zamień je na jeden kredyt konsolidacyjny w naszym Banku. Możesz spłacać tylko jedną ratę miesięcznie i zyskać dodatkową gotówkę na dowolny cel do 80.000,- zł.

Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000,- zł.

Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Okres kredytowania wynosi od 1 roku do 25 lat.

Oprocentowanie: ustalane w oparciu o WIBOR 3M +  marża Banku.

KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT

Karta Kredytowa Visa Credit to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla osób fizycznych osiągających stały dochód. Okres bez odsetkowy do 51 dni.

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania,
 • darmowy kredyt do 51 dni,
 • limit kredytowy od 1.000,- zł do 20.000,- zł,
 • zapłatę za towary i usługi w placówkach handlowo – usługowych bez prowizji,
 • płatności on-line,
 • Plan ratalny – możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty.
 • Wydanie i wznowienie karty - bez opłat.
Klauzula Informacyjna Biura Informacji Kredytowej
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl