Kredyty dla rolników (w PLN)

 

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy.  Kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy i średnioterminowy:

  • na zakup podstawowych środków do produkcji rolnej tj. nawozów, opału,  pasz dla zwierząt, środków ochrony roślin itp. z okresem spłaty do 1 roku, w wysokości  do  2.500,- zł na 1 ha użytków rolnych będących własnością, dzierżawionych lub użytkowanych przez kredytobiorcę;
  • na finansowanie bieżącej działalności rolniczej a w szczególności na zakup, remont i bieżące naprawy maszyn  i urządzeń oraz innych środków rzeczowych niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie  z okresem spłaty do 3 lat.

 

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie. Kwota udzielonego kredytu uzależniona jest od potrzeb oraz możliwości płatniczych Kredytobiorcy i powinna być ściśle skorelowana z wysokością średnich miesięcznych wpływów na rachunku bieżącym Klienta (nie może przekroczyć 3-krotnych średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 6 miesięcy lub w przypadku podmiotu prowadzącego działalność sezonową przy ustalaniu średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący uwzględnia się okres ostatnich 12 miesięcy). Okres kredytowania: do l roku.

 

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt na finansowanie projektów inwestycyjnych i  rozwojowych mających na  celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe. Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.

 

KREDYT NA NIERUCHOMOŚCI

Kredyt na nieruchomości udzielany jest Kredytobiorcom ubiegającym się o finansowanie nieruchomości przeznaczonych pod wynajem, dzierżawę, użytkowanie lub  na sprzedaż. Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. Okres kredytowania uzgadniany indywidualnie.

 

KREDYT PREFERENCYJNY

Kredyty obrotowe i inwestycyjne na cele rolnicze, wspomagane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat do oprocentowania lub spłaty kapitału.

Linia RR - to preferencyjna linia kredytowa przeznaczona dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego na inwestycje w rolnictwie i rybactwie z dopłatami do oprocentowania.

Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Linia Z - Kredyt inwestycyjny linia Z przeznaczony jest na zakup użytków rolnych z dopłatami do oprocentowania w formie pomocy de minimis.

Linia K01 - Inwestycyjna linia kredytowa dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Linia K01 przeznaczona jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Linia K02 - Obrotowa linia kredytowa dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Linia K02 przeznaczona jest na finansowanie nakładów rzeczowych koniecznych do wznowienia produkcji w rolnictwie, z dopłatami do oprocentowania.

Linia MRcsk - Kredyt inwestycyjny linia MRcsk to dofinansowanie na zakup użytków rolnych z dopłatami do spłaty kapitału (w 2016 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi linia ta nie będzie uruchomiona).

drukuj (Kredyty dla rolników (w PLN))

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl