Kredyty dla przedsiębiorców (w PLN)

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótko-  lub  średnioterminowy. Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach.

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie. Kwota udzielonego kredytu uzależniona jest od potrzeb oraz możliwości płatniczych Kredytobiorcy i powinna być ściśle skorelowana z wysokością średnich miesięcznych wpływów na rachunku bieżącym Klienta (nie powinna być wyższa niż 1-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy). Okres kredytowania: do l roku lub z okresem spłaty do 4 lat.

KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kredyt odnawialny w rachunku kredytowym jest kredytem krótkoterminowym (do 1 roku), odnawialnym w trakcie trwania umowy kredytu. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania. Kredyt może być udzielony jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym.

KREDYT IWESTYCYJNY

Kredyt na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe. Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. Okres kredytowania uzgadniany indywidualnie.

KREDYT NA NIERUCHOMOŚCI

Kredyt na finansowanie nieruchomości przeznaczonych pod wynajem, dzierżawę,  użytkowanie lub sprzedaż. Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. Okres kredytowania uzgadniany indywidualnie.

KREDYT HIPOTECZNY

Kredyt na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredyt może być przeznaczony w całości lub części na spłatę zadłużenia w innych bankach lub instytucjach finansowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć 3.000.000 zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

GWARANCJE I PORĘCZENIA

Bank udziela gwarancji i poręczeń w złotych Klientom posiadającym w Banku czynny rachunek bieżący przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
Gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie Banku – gwaranta do zapłacenia beneficjentowi określonej kwoty w przypadku gdyby zleceniodawca gwarancji nie wywiązał się ze zobowiązania.

Poręczenie to umowa, przez którą Bank – poręczyciel zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty, w razie gdy zleceniodawca nie zapłaci jej w oznaczonym terminie.

drukuj (Kredyty dla przedsiębiorców (w PLN))

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl